+376 809 650

info@mcadvocats.com

eLS NOSTRES SERVEIS

La legislació societària és cada dia més complexa. Les obligacions comptables i fiscals augmenten ràpidament, i l'adaptació de les societats a la nova realitat juridica i econòmica és un element imprescindible per l'èxit futur. Aquest procés pot ser traumàtic, pel que és important poder comptar amb el suport d'un equip amb amplis coneixements societaris, que pugui assistir en el compliment normatiu en tots els aspectes relacionats amb les societats.

Les societats, com a persones jurídiques, tenen vida pròpia. Aquestes neixen, es transformen i moren. És imprescindible, en benefici dels seus socis i administradors, que totes aquestes etapes es realitzin correctament, per tal que es vegin respectades les seves voluntats, peveient en les disposicions estatutaries aquelles situacions que s'hagin de regular particularment, o anticipant eventuals conflictes futurs.
El nostre bufet els podrà assistir en:

 • Constitució, dissolució i liquidació de societats

 • Obertures i traspassos de comerços

 • Creació d'Unions Temporals d'Empresa (UTE)

 • Fusions i adquisicions

Moltes de les obligacions legals de la societat són seguides i assumides pel Secretari de la societat. Aquestes obligacions tenen transcendència per la societat i els seus òrgans d'administració, pel que sovint són delegades en professionals jurídics.
El nostre bufet pot doncs oferir-vos els serveis següents:

 • Assumir el càrrec de secretari dels consells i juntes

 • Assessorament al secretari de les societats

 • Custodia dels llibres d'actes i de socis

 • Organització d'assemblees

 • Redacció d'actes i certificacions

En el sentit més ampli, una societat necessita un suport constant durant tota la seva existència. Per aquest motiu M&C ADVOCATS s’ha donat com a objectiu de poder aportar el seu assessorament en tots els seus àmbits principals de la vida de l'empresa. El nostre despatx pot doncs aportar-li assistència en:

 • Audits jurídics

 • Preparació, negociació i redacció de contractes

 • Seguiment dels contractes signats per la societat

 • Contenciós mercantil

 • Dret penal mercantil

La realitat del Principat d'Andorra, i la seva normativa relativa a la inversió estrangera, fa que els estangers que vulguin realitzar activitats empresarials al Principat d'Andorra, s'hagin de sotmetre a una serie de normatives i tràmits particulars. El nostre bufet pot prestar la seva assistència per:

 • Assistència i assessorament en el disseny de projectes empresarials a Andorra

 • Sol·licitud d'inversió estrangera

 • Tràmits d'immigració pels empresaris i treballadors

 • Implantació del projecte al Principat

Proporcionem assessorament en tot allò relacionat amb els procediments de suspensió de pagaments, arranjaments judicials i fallides, o els efectes que es poden desencadenar en el patrimoni personal dels administradors. Aquests procediments, poden ser traumàtics tant per l'empresa en dificultats com pels acreedors que poden veure perillar el seu crèdit.
El nostre bufet pot intervenir en aquests procediments, ja sigui envers l'empresa en dificultats, representant els acreedors, o també actuant en funcions d'administració judicial.

 • Representació d'acreedors i defensa dels crèdits

 • Assessorament pre-concursal

 • Reorganització i reestructuració d'empreses en situació pre-concursal o en crisi

 • Sol·licitud voluntària de cessació de pagaments

 • Administració judicial d'arranjaments judicials i/o fallides