+376 809 650

info@mcadvocats.com

Ingresa tu texto aquí

NOS SERVICES

El seguiment d’afers familiars necessita, ens certs moments clau, d’un suport jurídic especialitzat, adaptat a la situació i al context familiar de cadascú. 

La finalització d’una relació mitjançant la separació o el divorci, és un moment difícil que pot ser superat de manera amistosa, o pel contrari, amb rancor i falta d’enteniment al comportar una ruptura de llaços afectius, emocionals, familiars, havent de decidir unes mesures econòmiques que marcaran el futur de la família.
Davant l’aparició d’un conflicte conjugal el primer objectiu de la nostra actuació és assegurar els interessos personals i econòmics del client, a la vegada que defensarem la continuïtat de la seva relació amb els fills. L'experiència en aquest terreny ens indica que la nostra aportació més important serà aconseguir que el client tingui possibilitats de desenvolupar amb les màximes garanties, el seu projecte de vida en la nova situació. Tenim experiència en la negociació de Convenis i en l'interposició o contestació de demandes de separació i divorci, així com l'adopció de mesures provisionals.

Entre les decisions i mesures a prendre en els supòsits de separació o divorcien matrimonis i parelles de fet, tant si és de mutu acord como contenciós, es troben:

 • L’adjudicació del ús i gaudi del domicili familiar.
 • La custòdia dels fills haguts al matrimoni.
 • La regulació del règim de visites del cònjuge que no es queda amb la custòdia dels fills
 • L'establiment de la pensió alimentària pels fills.
 • L establiment de la pensió compensatòria a favor del cònjuge que sofreixi un desequilibri econòmic.

El testament és la plasmació de la darrera voluntat de l'atorgant, pel que se’ns ha d’exigir una cura especial a l’hora d’interpretar exactament els desitjos del testador i plasmar-los en un testament que segueixi les formes legals pertinents.

Intervenim en qualsevol qüestió relativa al Dret de Successions, assessorem els nostres clients pel que fa a: 
- la redacció dels testaments
- les declaracions d’hereus
- les acceptacions d’herències 
- realització de totes aquelles operacions particionals del cabal hereditari. 

També tramitem llegats i donacions, així com podem assegurar l’administració d’herències per la salvaguarda d’aquesta o la protecció d’eventuals legataris.

La declaració d’incapacitat i nomenament de tutors són garanties necessàries per salvaguardar tant els interessos dels incapaços com de la família del seu entorn. Aquest tipus de procediments són delicats, amb grans implicacions per la persona incapacitada, així com per els futurs tutors o curadors.

Aquestes situacions precisen d’un acompanyament en les diferents etapes del procediment, així com en el seguiment posterior de la situació de la incapacitat.

El patrimoni familiar, sovint acumulat durant vàries generacions, constitueix un conjunt d'actius de diferent naturalesa, amb la consegüent complexitat jurídica, fiscal i financera per la seva gestió. A la diferència de les societats comercials, la gestió del patrimoni familiar no respon únicament a criteris econòmics, sinó que intervenen una multitud de factors objectius i subjectius que la fan particularment delicada.
En aquestes condicions, no es poden aplicar solucions estàndar, sinó que s'ha d'analitzar amb detall la situació familiar i patrimonial per tal de trobar les solucions més favorables, d'acord amb la visió dels membres familiars.
El nostre bufet, conjuntament amb les seves empreses relacionades, pot prestar una amplia gamma de serveis en materia de family office:

 • Assessorament jurídic en relació amb la gestió del patrimoni familiar (fiscal, mercantil, gestió, etc...)
 • Gestió global del patrimoni
 • Administració de finques
 • Comptabilitat consolidada
 • Optimització fiscal i jurídica de la família
 • Serveis de govern familiar (preparació de les noves generacions, coordinació de la política de filantropia, etc...)
 • Planificació de la successió familiar pel que fa als accionistes, als membres dels Consells d’Administració i de Família, i als directius de les diferents companyies i iniciatives participades per la família.