Dret successori

El testament és la plasmació de la darrera voluntat de l'atorgant, pel que se’ns ha d’exigir una cura especial a l’hora d’interpretar exactament els desitjos del testador i plasmar-los en un testament que segueixi les formes legals pertinents.

Intervenim en qualsevol qüestió relativa al Dret de Successions, assessorem els nostres clients pel que fa a:
- la redacció dels testaments
- les declaracions d’hereus
- les acceptacions d’herències
- realització de totes aquelles operacions particionals del cabal hereditari.

També tramitem llegats i donacions, així com podem assegurar l’administració d’herències per la salvaguarda d’aquesta o la protecció d’eventuals legataris.