Constitució i operacions societaries

Les societats, com a persones jurídiques, tenen vida pròpia. Aquestes neixen, es transformen i moren. És imprescindible, en benefici dels seus socis i administradors, que totes aquestes etapes es realitzin correctament, per tal que es vegin respectades les seves voluntats, peveient en les disposicions estatutaries aquelles situacions que s'hagin de regular particularment, o anticipant eventuals conflictes futurs.
El nostre bufet els podrà assistir en:

  • Constitució, dissolució i liquidació de societats
  • Obertures i traspassos de comerços
  • Creació d'Unions Temporals d'Empresa (UTE)
  • Fusions i adquisicions