Secretariat jurídic

Moltes de les obligacions legals de la societat són seguides i assumides pel Secretari de la societat. Aquestes obligacions tenen transcendència per la societat i els seus òrgans d'administració, pel que sovint són delegades en professionals jurídics.
El nostre bufet pot doncs oferir-vos els serveis següents:

  • Assumir el càrrec de secretari dels consells i juntes
  • Assessorament al secretari de les societats
  • Custodia dels llibres d'actes i de socis
  • Organització d'assemblees
  • Redacció d'actes i certificacions