Contenciós fiscal

Amb l'aparició dels impostos directes, és d'esperar, com en els països del nostre entorn, que l'administració tributària augmentarà progressivament el seu nivell de control i inspecció. El resultat d'aquesta activitat resultarà, com ha estat el cas amb els altres impostos (plusvàlues immobiliàries, ITP, etc..), amb un augment de les sancions i revisions administratives, amb els consegüents contenciosos en matèria fiscal.
El nostre bufet ja va ser dels primers en iniciar contenciosos a rel dels nous impostos, i ens posem a la vostra disposició per tal de fer el seguiment de les inspeccions i revisions administratives, i portar-les, si escau, davant la jurisdicció contenciosa.