Dret penal mercantil

Intervenim regularment en matèria de Dret Penal Econòmic, incloent:
- insolvències punibles
- delictes d’estafa, apropiació indeguda, falsedat
- delictes contra el medi ambient
- delictes societaris i d’àmbit laboral o relatius a la propietat intel·lectual i industrial

Aquest tipus de delictes denoten que s’han sobrepassat els límits del dret mercantil. Un bon assessorament és doncs primordial per tal d’evitar aquest tipus de delictes.